Pojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki

WYDZIAŁ EDUKACJI

Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Kontakt

87 732 62 30

87 732 62 00

Godziny pracy

poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

Zakres działalności

Wydział Edukacji:

1.Przygotowywanie informacji w zakresie ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 – 16 lat.

2.Analiza danych demograficznych dotyczących populacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

3.Opracowywanie wniosków w sprawie sieci szkół ( przedszkoli ) oraz zakładania, reorganizacji i likwidacji przedszkoli, szkół i placówek.

4.Koordynacja działań w zakresie naboru dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz grup żłobkowych.

5.Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

6.Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych w obiektach szkół i przedszkoli

7.Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, szkoły lub placówki.

8.Informowanie dyrektorów podległych jednostek w sprawach dotyczących oświaty i wychowania oraz funkcjonowania szkół i przedszkoli.

9.Sprawowanie nadzoru w podległych wydziałowi edukacji jednostkach w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, a w szczególności:

1)prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi

oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowanie mieniem,

2)przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

3)przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.

10.Prowadzenie spraw związanych z realizacją budżetu przez jednostki podległe wydziałowi edukacji, a w szczególności:

1)planowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół, przedszkoli i placówek,

2)analiza stanu realizacji budżetu szkól i przedszkoli w trakcie roku budżetowego,

3)dokonywanie czynności nadzoru (czynności kontrolnych) w zakresie realizacji budżetu w podległych jednostkach,

4)przekazywanie jednostkom podległym zaleceń i wniosków pokontrolnych.

11.Kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 do 18 lat.

12.Opracowywanie planów nadzoru i kontroli w jednostkach podległych wydziałowi edukacji.

13.Zapewnienie dziecku w wieku 6 lat lub 5 lat odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

14.Stwarzanie warunków do pełnej realizacji programów nauczania i wychowania w szkołach i przedszkolach.

15.Koordynacja działań w zakresie:

1)przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego (w okresie ferii letnich),

2)dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych w okresie ferii letnich i zimowych,

3)zapewnienia uczniom zorganizowanego wypoczynku letniego i zimowego.

16.Przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i przedszkoli na dany rok szkolny, a w szczególności:

1)analiza projektów arkuszy organizacji poszczególnych szkół i przedszkoli,

2)przedłożenie arkuszy organizacji Prezydentowi Miasta w celu ich zatwierdzenia,

3)analiza, opiniowanie i zatwierdzanie aneksów do arkuszy organizacji szkół i przedszkoli.

17.Przygotowywanie zbiorczych zestawień arkuszy organizacji szkól i przedszkoli na dany rok szkolny.

18.Podejmowanie działań na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli.

19.Prowadzenie spraw związanych z ubieganiem się nauczycieli kontraktowych o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.

20.Opracowywanie bilansu potrzeb kadrowych nauczycieli.

21.Przekazywanie podległym jednostkom informacji z zakresu spraw bieżących,

22.Prowadzenie spraw związanych z:

1)procedurą wyłaniania kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,

2)procedurą powierzania nauczycielowi stanowiska dyrektora i odwoływania dyrektora z zajmowanego stanowiska,

3)opiniowaniem wniosków w sprawie zamiaru powierzenia nauczycielowi stanowiska wicedyrektora szkoły na wniosek dyrektora szkoły.

23.Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz opracowywanie trybu udzielania i rozliczania dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

24.Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących oświaty i wychowania, w tym funkcjonowania szkół i przedszkoli.

25.Realizacja wniosków, zarządzeń i uchwał podjętych przez organy Miasta (Prezydenta i Rady Miasta) oraz wniosków stałych komisji Rady Miasta.

26.Wykonywanie terminowych sprawozdań lub informacji organom i instytucjom do tego upoważnionym (GUS, MEN, Ministerstwo Finansów, Kuratorium Oświaty, ZUS, RIO, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski).

27.Współpraca w dziedzinie oświaty i wychowania ze stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

28.Udzielanie uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne).

29.Prowadzenie spraw związanych z bazą danych systemu informacji oświatowej (SIO).

30.Prowadzenie spraw związanych z:

1)dofinansowywaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych,

2)grantami edukacyjnymi „Nasze pasje”,

3)stypendiami za wyniki w nauce i aktywność społeczną.

31.Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Kapitał Ludzki
Przyjazna administracja
UEPA
Ministerstwo Gospodarki doradztwo logistyczne Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.