Pojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów

Emilia Podedworna

44635-86-00 Zadzwoń do instytucji Wizytówka na telefon

44635-86-17

epodedworna@powiat-belchatowski.pl

http://www.powiat-belchatowski.pl

http://www.e-bip.pl/start/46

7691858716

590653877

 

Godziny pracy

7.30 - 15.30
7.30 - 18.00 wtorek

Zakres działalności

1. Biuro Rady Powiatu

obsługa administracyjna Rady Powiatu i Komisji Rady

Joanna Pęciak

2. Wydział Administracyjno - Gospodarczy

zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa,

obsługa administracyjna Zarządu,

sprawy z zakresu obsługi kancelaryjnej Starostwa,

organizacja przyjmowania mieszkańców powiatu w sprawach skarg i wniosków,

sprawy kadrowe i szkoleniowe pracowników,

doskonalenie organizacji pracy w Starostwie

Dariusz Matusiewicz

3. Biuro Radców Prawnych

Pomoc prawna na rzecz Starostwa Powiatowego

Marek Bystrzycki

4. Wydział Finansowo - Księgowy

prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu i Starostwa Powiatowego oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

sprawowanie kontroli finansowej związanej z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych,

opracowywanie projektów uregulowań wewnętrznych w zakresie: polityki rachunkowości, kontroli finansowej, obiegu dokumentów finansowo-księgowych, obsługi kasowej, ewidencji, umarzania i udokumentowania obrotu środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi, inwentaryzacji, innych związanych z gospodarką finansową,

sporządzanie sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu Powiatu oraz z wykonania planów finansowych Starostwa i funduszy celowych,

sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych, tj. bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu Starostwa Powiatowego, a także bilansu z wykonania budżetu Powiatu.

Barbara Mikła

5. Wydział Spraw Obywatelskich

realizuje zadania dotyczące spraw obywatelskich,

prowadzi sprawy z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

promocji i ochrony zdrowia mieszkańców powiatu,

zarządzania kryzysowego,

ochrony ludności,

spraw obronnych oraz ochrony informacji niejawnych,

współpracuje z Powiatową Komendą Policji, Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowym Inspektoratem Sanitarno-Epidemiologicznym,

sprawuje merytoryczny nadzór, w imieniu Zarządu Powiatu nad pracą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Jan Wionczyk

6. Wydział Architektury i Budownictwa

udzielanie pozwoleń na budowę,

rozbiórka obiektów budowlanych,

wykonywanie robót budowlanych,

przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektów i zamiaru wykonywania robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ewa Kaźmierska

7. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

realizacja zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,

scalanie i wymiana gruntów.

Małgorzata Piotrowska

8. Wydział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa

gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,

sprawy związane z wywłaszczeniem i zwrotem nieruchomości,

wypłaty odszkodowań oraz ograniczenie lub pozbawienie praw do nieruchomości.

Sławomir Szymański

9. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

realizacja zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego i górniczego

realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki leśnej i ochrony gruntów,

edukacja ekologiczna i gospodarka odpadami.

Jolanta Pawlikowska

10. Wydział Komunikacji i Dróg

załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów,

wydawanie i zatrzymywanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, licencjami, zaświadczeniami i zezwoleniami w transporcie drogowym osób lub rzeczy, stacjami kontroli pojazdów, ośrodków szkolenia kandydatów na kierowców i instruktorów nauki jazdy oraz drogami powiatowymi,

nadzór merytoryczny nad pracą i funkcjonowaniem Filii Wydziału oraz współpraca z Powiatowym Zarządem Dróg.

Krzysztof Gajda

11. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

sprawy związane z prowadzeniem merytoryczno – organizacyjnym i finansowym publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych,

koordynowanie działalności niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych,

opracowywanie projektu budżetu i jego zmian w zakresie oświaty, kultury i sportu,

dokonywanie analizy sprawozdań jednostek oświatowych,

przyznawanie stypendiów motywacyjnych,

prowadzenie i organizowanie publicznych bibliotek powiatowych,

upowszechnianie działalności kulturalnej,

upowszechnianie działalności z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Arkadiusz Kubik

12. Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów

zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.

Piotr Porzeżyński

13. Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji

przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień,

przygotowywaniem i prowadzeniem powiatowych inwestycji, modernizacji i remontów,

dokonywanie zakupów inwestycyjnych.

Jacek Retkiewicz

14. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu

sprawy związane z rozpowszechnianiem informacji o Powiecie Bełchatowskim w kraju i poza jego granicami,

współpraca z regionami partnerskimi,

sprawy związane z realizacją założeń zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego,

pozyskiwaniem zewnętrznych funduszy, między innymi funduszy Unii Europejskiej dla realizacji zadań Powiatu,

pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, między innymi funduszy Unii Europejskiej dla realizacji zadań Powiatu,

sprawy związane z koordynowaniem wdrażaniem Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego i Planu Rozwoju Lokalnego,

współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w powiecie.

Agnieszka First

15. Zespół ds. Kadr

prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników na podstawie wyboru, powołania i umowy o pracę, prowadzenie akt osobowych,

sprawy związane z naborem na wolne stanowisko pracy, opracowywanie procedury naboru na wolne stanowisko w Starostwie,

prowadzenie spraw związanych ze zmianami stosunku pracy oraz jego rozwiązaniem

prowadzenie dokumentacji związanej z zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz aktualizacją danych pracowników w tym zakresie.

Małgorzata Filipek

16. Zespół ds. kontroli powiatu i audytu wewnętrznego

planowanie i realizowanie działalności kontrolnej wobec jednostek organizacyjnych powiatu i wydziałów Starostwa Powiatowego w Bełchatowie,

realizacja rocznego planu kontroli,

sporządzanie protokołów, sprawozdań oraz notatek służbowych z przeprowadzonych kontroli i przedstawienie Staroście wniosków pokontrolnych,

opracowywanie na podstawie ustaleń kontroli, wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz sporządzanie projektów pism pokontrolnych

sporządzanie analiz i sprawozdań z wykonanych zadań kontrolnych określonych w rocznym planie kontroli

opracowywanie i bieżąca analiza potrzeb audytu wewnętrznego.

Justyna Pasiek

17. Zespół ds. Budżetu, Analiz i Sprawozdawczości

opracowanie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,

nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzania jednostkowych planów finansowych,

opracowanie układu wykonawczego budżetu Powiatu,

opracowanie harmonogramu realizacji budżetu Powiatu,

opracowanie analiz zdolności kredytowej.

Magdalena Lipska

18. Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

współpraca z organizacjami pozarządowymi i wolontariatem,

podejmowanie działań w zakresie rozwoju wolontariatu,

opracowywanie procedur organizacyjno– finansowych dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań Powiatu.

Monika Selerowicz

19. Zespół ds. Obsługi Teleinformatycznej

obsługa teleinformatyczna Starostwa,

opracowywanie założeń do polityki bezpieczeństwa informacji w Starostwie, wdrożenie i kontrola realizacji oraz jej aktualizacja,

organizacja i utrzymanie łączności telefonicznej,

nadzór nad instalacjami alarmowymi oraz systemami monitoringu,

ochrona systemów i sieci teleinformatycznych przed nieuprawnionym dostępem,

zapewnienie warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych.

Bogdan Czarnecki

20. Samodzielne Stanowisko ds. BHP

zapewnienie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

kontrola przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,

organizowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawa warunków BHP na stanowiskach pracy,

organizacja przeprowadzania, w uzasadnionych przypadkach, badań środowiska pracy oraz kontrola ich wykonywania,

inicjowanie i rozwijanie na terenie Starostwa różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jolanta Namięta

21. Rzecznik Prasowy

informowanie środków masowego przekazu o działalności Zarządu Powiatu, Rady Powiatu oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa,

udzielanie jednostkom organizacyjnym Powiatu pomocy w działalności prasowo-informacyjnej,

analizowanie publikacji prasowych o tematyce związanej z zakresem działania organów powiatu oraz ich przedstawianie Zarządowi Powiatu, prowadzenie archiwum publikacji,

udzielanie, w granicach upoważnienia, odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi, których udziela bezpośrednio Starosta, pozostali Członkowie Zarządu oraz kierujący komórkami organizacyjnymi Starostwa,

opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie Bełchatowskim we współpracy z Wydziałem Promocji i Rozwoju Powiatu.

Krzysztof Borowski

22. Asystent Starosty

prowadzenie okolicznościowej korespondencji Starosty,

prowadzenie kalendarium rocznic i uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu oraz zapewnienie udziału pocztu sztandarowego Powiatu w tych uroczystościach,

przygotowanie spotkań z udziałem Starosty,

organizowanie wizyt osobistości życia publicznego wraz z obsługą protokolarną tych wizyt na terenie Powiatu,

prezentowanie, wyjaśnianie i uzasadnianie informacji na temat działań organów Powiatu w środkach masowego przekazu we współpracy z Rzecznikiem Prasowym,

podejmowanie czynności związanych z wydawaniem biuletynu informacyjnego Powiatu Bełchatowskiego.

----

23. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

przyjmowanie wniosków osób niepełnosprawnych w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i kompletowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej w celu wydania orzeczenia,

wystawianie legitymacji osoby niepełnosprawnej na podstawie składanych wniosków wraz z orzeczeniami o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności i orzeczeniami innych organów rentowych,

zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających prawidłowy przebieg pracy Zespołu, a w szczególności osobie zainteresowanej,

współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawicielami administracji samorządowej i jednostkami organizacyjnymi Powiatu, a także innymi organami orzecznictwa rentowego.

Danuta Stopka

Zasięg terytorialny

  • województwo ŁÓDZKIE, powiat bełchatowski

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Kapitał Ludzki
Przyjazna administracja
UEPA
Ministerstwo Gospodarki doradztwo logistyczne Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.