Pojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Komunikacji

Borsucza 2, 15-569 Białystok

Kontakt

Iwona Kazberuk

Informacja tel. 85 740 39 01

Dyrektor Wydziału:
Iwona Kazberuk
I piętro, pok. 121, tel. 85 740 39 75

Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów:
Joanna Micota
I piętro, pok. 113, tel. 85 740 39 80

Kierownik Referatu Praw Jazdy:
Monika Szpakowska
I piętro, pok. 120, tel. 85 740 39 69

Referat Rejestracji Pojazdów: I piętro, tel. 85 740 39 01

Tomasz Borecki
Maciej Gryglaszewski
I piętro, pok. 113, tel. 85 740 39 80

Sala obsługi interesanta - rejestracja pojazdów: I piętro, pok. 115

Bożena Smolska
Katarzyna Sokolik
Anna Wildner - Matysik
Jarosław Anchim
I piętro, pok. 114

Małgorzata Ciborowska
Dariusz Topczewski
Michał Grzybko
I piętro, pok. 116

I piętro, pok. 117 - tel 85 740 39 01
Informacja dotycząca rejestracji pojazdów
Adnotacje urzędowe
Skierowania na Stacje Kontroli Pojazdów
Wydawanie zaświadczeń
Obsługa przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami

Danuta Zarecka
Dorota Mirończuk
Grzegorz Kozłowski
I piętro, pok. 117, tel 85 740 39 01

Referat Praw Jazdy: niski parter, pok. 45, tel. 85 740 39 92

Marzena Kajewska
Bożenna Żukowska
Aldona Abramowicz
Maciej Sańczyk
Roman Krajecki
Anna Barbara Popławska

Stanowisko ds. Transportu, Szkolenia i Badań Technicznych Pojazdów
Iwona Kazberuk
I piętro, pok. 121, tel. 85 740 39 75
Monika Szpakowska
I piętro, pok. 120, tel. 85 740 39 69

Godziny pracy

poniedziałki 8:00 - 16:00
pozostałe dni 7:30 - 15:30
w soboty Starostwo jest nieczynne

Zakres działalności

Do zadań Wydziału Komunikacji należy:

Referat Rejestracji Pojazdów:

•rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych,

•przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dokonaniu istotnych zmian konstrukcyjnych w pojazdach, ich zniszczeniu (kasacji), bądź o zmianie swego adresu (siedziby),

•zwracanie dowodów rejestracyjnych lub odpowiadających im dokumentów po ustaniu przyczyn zatrzymania,

•wpisywanie do dowodów rejestracyjnych pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy terminu badania technicznego,

•wpisywanie do dowodów rejestracyjnych stosownych oznaczeń, w odniesieniu do pojazdu do nauki jazdy, pojazdu zasilanego gazem, terminu następnego badania technicznego,

•dokonywanie wpisów w dowodach rejestracyjnych o ustanowieniu zastawu rejestrowego w pojeździe,

•dokonywanie wpisów w dowodach rejestracyjnych zgloszonych zmian dotyczących pojazdu i właściciela,

•przyjmowanie do akt pojazdu zastrzeżeń – w zakresie przewidzianym przepisami prawa,

•udzielanie informacji na podstawie akt pojazdów organom i podmiotom uprawnionym w tym zakresie na podstawie przepisów prawa,

•kontrola obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów,

•wyrejestrowywanie pojazdów,

•wydawanie zaświadczeń na podstawie akt pojazdu,

•współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w zakresie funkcjonowania systemu POJAZD.

Referat Praw Jazdy:

•wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,

•wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

•wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami,

•kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badanie lekarskie w przypadkach określonych przepisami prawa,

•kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w przypadkach określonych przepisami,

•zatrzymywanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami,

•cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,

•udzielanie informacji oraz udostępnianie dokumentacji organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

•współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w zakresie systemu KIEROWCA.

•wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek

Stanowisko ds. Transportu, Szkolenia i Badań Technicznych Pojazdów:

•sprawowanie nadzoru i kontroli nad stacjami kontroli pojazdów na terenie Powiatu,

•wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

•prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

•skreślanie z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

•wydawanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów,

•cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów,

•prowadzenie ewidencji diagnostów,

•udzielanie właściwym organom informacji w sprawie wydanych zaświadczeń do prowadzenia stacji kontroli pojazdów i wydanych diagnostom uprawnień,

•wydawanie licencji i zaświadczeń w zakresie transportu drogowego,

•przeprowadzanie kontroli przedsiebiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia na wykonywanie przewozow drogowych,

•wydawanie zezwoleń na dokonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym,

•występowanie do wyspecjalizowanego podmiotu w celu opracowania analizy sytuacji rynkowej poprzedzającej wydanie zezwolenia,

•uzgadnianie przebiegu linii komunikacyjnych z innymi organami samorządu terytorialnego,

•cofanie licencji i zezwoleń w przypadku w przypadku wykonywania transportu drogowego niezgodnie z warunkami ich udzielenia oraz w sytuacjach przewidzianych ustawą o transporcie drogowym,

•przekazywanie informacji odnośnie liczby i zakresu udzielonych licencji i zezwoleń ministrowi włąściwemu ds. transportu,

•powołanie komisji i przeprowadzenie egzaminu dla przedsiębiorców ubiegających się o licencje na transport taksówką,

•przygotowywanie sprawozdań na potrzeby GUS,

•określenie miejsca przeprowadzenia egzaminu na kategorię T,

•powoływanie komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na egzaminatoróww zakresie kategorii T,

•sprawowanie nadzoru i kontroli nad ośrodkami szkolenia kierowców,

•wydawanie zaświadczeń potwierdzający wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

•prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

•wydawanie i cofanie instruktorom uprawnień do szkolenia kierowców,

•prowadzenie ewidencji instruktorów nauk jazdy,

•zawiadomienie jednostki wskazanej przez ministra właściwego ds. transportu o dokonanym wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia oraz wpisie do ewidencji instruktorów,

•udzielanie informacji oraz udostepnianie dokumentacji organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Kapitał Ludzki
Przyjazna administracja
UEPA
Ministerstwo Gospodarki doradztwo logistyczne Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.