EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego
PDFWydrukuj artykułPoleć znajomemu
czwartek, 10 grudnia 2009 07:15
 

Środki prawne w przypadku sporu między przedsiębiorcą a konsumentem

Sądy arbitrażowe

Przed skierowaniem sprawy do sądu powszechnego należy rozważyć polubowne załatwienie sprawy przez sąd arbitrażowy. Stałe sądy polubowne z reguły działają przy większych izbach gospodarczych.  Wyrok sądu polubownego oraz ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego.

 

Istotne zalety sądu arbitrażowego:

• zdecydowanie krótszy czas orzekania niż w sądzie powszechnym

• niższe koszty postępowania

• poufność

• możliwość wyboru arbitrów

• arbitrami mogą być specjaliści w dziedzinie, której dotyczy spór

Umowa o podanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, czyli zapis na sąd polubowny, powinien być sporządzony na piśmie i podpisany przez obie strony.

 

Zapis powinien dokładnie oznaczać:

• strony umowy

• przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wynikł.

Sąd arbitrażowy jest jednoinstancyjny, od wyroku nie przysługuje odwołanie. Jedynym środkiem odwoławczym jest skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego.

Arbitrem może być osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może nim być sędzia państwowy, z wyjątkiem sędziów w stanie spoczynku. Strony mogą w umowie określić liczbę arbitrów, a jeśli tego nie zrobią – powoływany jest sąd polubowny w składzie trzech arbitrów.

 

Wyrok sądu polubownego

Sąd polubowny może przeprowadzić dowód z przesłuchania świadków, z dokumentów, oględzin, a także inne konieczne dowody, nie może jednak stosować środków przymusu. Jeżeli strony zawarły ugodę przed sądem polubownym, sąd ten umarza postępowanie. Treść ugody powinna być wpisana do protokołu i stwierdzona podpisami stron. Na wniosek stron sąd polubowny może nadać ugodzie formę wyroku. Wyrok sądu polubownego powinien być sporządzony na piśmie i podpisany przez arbitrów, którzy go wydali. Jeżeli wyrok jest wydany przez sąd polubowny rozpoznający sprawę w składzie trzech lub więcej arbitrów, wystarczą podpisy większości arbitrów z podaniem przyczyny braku pozostałych podpisów. Wyrok sądu polubownego powinien zawierać motywy rozstrzygnięcia. Wyrok sądu polubownego powinien wskazywać zapis na sąd polubowny, na podstawie którego wydano wyrok, zawierać oznaczenie stron i arbitrów, a także określać datę i miejsce jego wydania.

 

Uchylenie wyroku sądu polubownego

Strona może w drodze skargi żądać uchylenia wyroku sądu polubownego, jeżeli:

• brak było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny albo utracił moc według prawa dla niego właściwego

• strona nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed sądem polubownym lub w inny sposób była pozbawiona możności obrony swoich praw przed sądem polubownym

• wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny lub wykracza poza zakres takiego zapisu

• nie zachowano wymagań co do składu sądu polubownego lub podstawowych zasad postępowania przed tym sądem, wynikających z ustawy lub określonych przez strony

• wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa albo podstawą wydania wyroku był dokument podrobiony lub przerobiony

• w tej samej sprawie między tymi samymi stronami zapadł prawomocny wyrok sądu.

Jeżeli rozstrzygnięcie przekracza granice zapisu, strona może żądać uchylenia wyroku w części przekraczającej zapis.

Skargę na uchylenie wyroku sądu polubownego należy wnieść w ciągu miesiąca od doręczenia wyroku.

 

Sądy powszechne

Jeżeli polubowne rozwiązanie sporu nie jest możliwe, konieczne jest wtedy przekazanie sprawy do sądu powszechnego.

Proces sądowy może mieć formę postępowania:

• uproszczonego

• zwykłego

Postępowanie sporne rozpoczyna się od wniesienia pozwu. Pozew jest pisemnym żądaniem z uzasadnieniem faktycznym, czyli szczegółowo należy w nim opisać wszystkie fakty związane ze sprawą. Pozew można złożyć w biurze podawczym sądu albo wysłać listem poleconym. Jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75 tys. zł, sprawa będzie rozpatrywana (na zasadach ogólnych) przez sąd rejonowy, jeśli kwota jest wyższa, pozew należy złożyć do sądu okręgowego.  Sprawę należy skierować do sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę pozywanego.

 

W pozwie powinny się znaleźć następujące informacje:

• określenie sądu, który ma rozstrzygnąć spór

• imię, nazwisko i adres powoda – dane osoby, która składa pozew

• nazwę i siedzibę albo imię, nazwisko i adres pozwanego – przedsiębiorcy

• określenie wartości przedmiotu sporu

• rodzaj pisma (np. pozew, wniosek)

• osnowę wniosku lub oświadczenia (dokładne określenie roszczeń wobec pozwanego)

• uzasadnienie, czyli przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie

• własnoręczny podpis

• załączniki, tj. odpisy pozwu wraz z załącznikami w takiej liczbie, ilu jest pozwanych, oraz dokumenty będące dowodami w sprawie, np. umowa, rachunek, zgłoszenie reklamacji.

W postępowaniu spornym pozwany zostaje przymuszony do udziału w postępowaniu. Jeśli pozwany będzie bierny, musi się liczyć z konsekwencjami wydania przez sąd wyroku zaocznego (wyroku bez udziału pozwanego), ewentualnie przegrania sporu (w tym zwrotu kosztów próby ugodowej).

 

Postępowanie uproszczone

Postępowanie uproszczone musi  być zastosowane, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł. Ten tryb postępowania ma usprawnić, a w konsekwencji przyspieszyć rozpoznawanie i  rozstrzyganie spraw stosunkowo drobnych. Postępowanie uproszczone stosuje się w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza 10 tys. zł. Główne pisma procesowe powinny być sporządzone na urzędowych formularzach, m.in. pozew i odpowiedź na pozew.

Wzory formularzy są dostępne na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości. Formularze urzędowe można pobrać w sądach rejonowych lub okręgowych, oraz w urzędach gmin.

Istotną cechą postępowania uproszczonego jest to, że pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia. Połączenie roszczeń w jednym pozwie jest możliwe, ale roszczenia muszą wynikać z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju.

Okoliczności faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe niezgłoszone w pozwie, odpowiedzi na pozew, na pierwszym posiedzeniu przeznaczonym na rozprawę lub w sprzeciwie od wyroku zaocznego mogą być rozpoznawane tylko wtedy, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później.

Przed wniesieniem pozwu należy upewnić się, że pozwanym jest właściwa osoba. Błąd w tym zakresie jest nieodwracalny. Skutkuje on oddaleniem żądania pozwu, poniesieniem kosztów procesu oraz ewentualnym przedawnieniem roszczeń wobec osoby, która powinna być pozwana.

Orzeczenie sądu w postępowaniu uproszczonym ma postać wyroku. Strona procesu może wnieść apelację do sądu okręgowego jako sądu drugiej instancji. Aby jednak wnieść apelację, należy złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Taki wniosek może być wniesiony do protokołu rozprawy bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku.

 

Koszty wniesienia pozwu

Aby sąd zajął się wniesionym pozwem, należy go najpierw opłacić. Wysokość takiej opłaty w postępowaniu zwykłym zależy od wartości przedmiotu sporu. Wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 tys. zł.

W sprawie toczącej się w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:

• do 2000 zł – 30 zł,

• ponad 2000 zł do 5000 zł – 100 zł,

• ponad 5000 zł do 7500 zł – 250 zł,

• ponad 7500 zł – 300 zł.

 

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.